Oneplus One (3 months used)

Vishnuvardhan - Contact: 9495043092 | vishnuvardhan.prem@gmail.com